بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sydda kläder – anledningen till att en pilgrim inte får bära det

Fråga: Varför har Allāh förbjudet pilgrimer att bära sydda kläder och vad är anledningen till det?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Allāh har påbjudit pilgrimsfärden en gång i livet för dem som är skyldiga och som har möjlighet samt resurser till att göra det. Han har även gjort det till en av islams pelare, vilket är välkänt. En muslim måste göra vad Allāh har påbjudit för att göra Honom nöjd, för att lyda Hans beordringar i hopp om Hans belöningar och i fruktan för Hans straff. Detta gör man samtidigt som man litar till att Allāh är vis i Hans lagar, i allt Han gör och att Han är Barmhärtig mot Sina tjänare. Han föreskriver inte något för dem som inte är i deras eget intresse och som inte kommer att vara dem till stor nytta antingen i denna värld eller i den Nästa. Det åligger vår Herre den Allvise att utfärda lagar och det åligger Hans tjänare att lyda och underkasta sig.

Det finns många anledningar till att det är föreskrivet att vi undviker sydda klädesplagg under pilgrimsfärden och ‘umrah. Till exempel skall vi påminnas om hur folk kommer att vara på Återuppståndelsens Dag. De kommer ju att återuppresas barfota samt nakna och sedan kommer de att kläs. Påminner vi oss om hur det kommer att vara på Återuppståndelsens Dag, då lär vi oss en viktig läxa. Det gör oss även ödmjuka och får oss att känna att vi är skyldiga att underkasta oss och rena oss själva från högmod. Det påminner oss om återupprättande av vänskapliga förbindelser, jämlikhet och asketism. Det påminner oss om att hålla oss borta från ett luxuöst liv som är fördömt och det får oss att känna empati för de fattiga och behövande. Det finns även andra syften bakom att utforma pilgrimsfärden på det sätt som Allāh har föreskrivit och som Hans sändebud har förklarat.

Och Allāh är källan till att styrka. Må Allāh sända välsignelser och frid över vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Fatāwa al-Lajnah 11/179