بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Antalet bönecykler som bes i tarāwīh-bönen

Fråga: Vilket är utlåtandet om tarāwīh-bönen och hur många bönecykler består den av?

Svar: Tarāwīh-bönen är en sunnah som Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har föreskrivits. Det har återgivits i Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim att 'A’ishah har berättat att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bad i moskén en natt och några bad med honom. Sedan bad han under nästa natt och då hade det blivit många. De samlades sedan under den tredje och fjärde natten men Allāhs sändebud kom inte ut. Under morgonen sade han: ”Jag såg vad ni gjorde. Inget hindrade mig från att komma till er utom att jag var rädd för att det skulle bli en skyldighet för er.” [al-Bukhārī 1129]

Antalet bönecykler är elva enligt vad som har återgivits i Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim från 'A’ishah. Hon fick frågan hur profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bön var under ramadan och hon sade: ”Han bad inte mer än elva bönecykler, varken under ramadan eller under någon annan månad.” [al-Bukhārī 1147]

Om någon ber tretton bönecykler finns det ingen invändan mot det, enligt vad Ibn ‘Abbās har sagt: ”profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bön var tretton bönecykler, det gäller nattbönen.” [al-Bukhārī 1138 och Muslim 764]

Elva bönecykler har bekräftats från 'Umar bin al-Khattab och återgivits i imam Māliks al-Muwatta' med en rapportörskedja som är en av de mest autentiska. [al-Muwatta' 280]

Om någon bad mer finns det ingen invändan mot det, enligt vad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade när han blev tillfrågad om nattbönen och sade: ”Två åt gången.” [al-Bukhārī 990 och Muslim 145] Han angav inte ett antal.

Ett antal olika varianter har rapporterats från salaf – må Allāh vara nöjda med dem – och det finns rum för egna val. Det är dock bäst att begränsa sig till det som har rapporterats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och det är elva eller tretton bönecykler.

Det har inte rapporterats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – att han eller någon av kaliferna bad 23. Det som i stället har bekräftats från ‘Umar – må Allāh vara nöjd med honom – är att han bad elva bönecykler då han beordrade Ubayy bin Ka'b och Tamin ad-Dari att stå med folket och be elva bönecykler. [Mālik 280]

Detta är vad någon som ‘Umar – må Allāh vara nöjd med honom – har ansett vara rätt. Hans sätt i denna fråga är samma som Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid.

Vi känner inte till att några av följeslagarna bad mer än 23 bönecykler utan det som står klart är motsatsen. Vi har redan nämnt vad ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – sagt: ”Han bad inte mer än elva bönecykler, varken under ramadan eller någon annan månad.”

Det råder inga tvivel om att konsensus bland följeslagarna är ett bevis, bland dem fanns ju de rättfärdiga kaliferna som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har beordrat oss att följa och de är de bästa i vårt samfund.

Du bör känna till att de olika åsikterna om antalet bönecykler i tarāwīh och liknande är frågor i vilka det är tillåtet att utöva ijtihād inte gör det eftersträvansvärt att detta skall vara orsaken till splittringar, speciellt inte då salaf – må Allāh vara nöjda med dem – har haft olika åsikter. Här finns inget som hindrar utövandet av ijtihād.

Hur vackert är inte uttalandet från en av de lärde om när någon skilde sig från honom i hans ijtihād i en fråga där det är tillåtet: ”Genom att du motsäger dig mig har du blivit enig med mig för vi anser båda att det är obligatoriskt att följa det man anser vara sanningen då det är tillåtet att utöva ijtihād.”

Vi ber Allāh den Upphöjde att Han ger oss alla framgång i att uppnå vad Han älskar och gör Honom nöjd.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 509 s. ISBN 9960-892-66-2