بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Profeten hör inte när någon ber för honom

Fråga: Hör profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – i sin ädla grav dem som ber för honom [speciellt välsignelser]? I en hadīth har det sagts: ”Den som sänder välsignelser över min grav hör jag...” Är denna hadīth autentisk?

Svar: Generellt sett kan de döda inte höra något från Adams söner som lever. De kan heller inte höra deras åkallan. Allāh den Upphöjde säger:

 ”[Muhammad!] Gud förmår den Han vill att lyssna, men du kan inte förmå dem att lyssna som är [andligen döda och] begravda.” [Koranen 35:22]

Varken Allāhs skrift eller profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – autentiska sunnah bevisar att han hör varje åkallan som människor gör och att detta skulle vara något unikt för honom. Det som vi känner till, och som han har berättat, är att de böner och fridshälsningar som människor sänder över honom också når honom. Detta sker oberoende av om den som gör det befinner sig nära eller långt bort från hans grav. Detta bevisas i en återberättelse från 'Ali bin al-Husain bin 'Ali i vilken det berättas att han såg en man gå till en lucka vid profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – grav, träda in i den och åkalla. Han hindrade honom från att göra så med orden:

”Skall jag inte berätta för dig om en hadīth som jag hörde från min fader, återberättad av min farfader, från Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – som sade: 'Använd inte min grav som en plats för festligheter, och inte era hem som gravar, utan sänd hälsningar över mig. Sannerligen förmedlas era hälsningar till mig var ni än befinner er.” [Ahmad 2:367]

När det gäller denna hadīth: ”Den som ber för mig vid min grav hör jag, och den som ber för mig långt bort kommer jag att nå” – den är svag enligt de lärde. Beträffande vad Abū Dawūd har återberättat, med en kedja av berättare som är hasan, från Abū Hurairah som säger att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”När någon sänder fridshälsningar över mig så återlämnar Allāh min själ så att jag kan återsända hälsningen till honom” – så betyder det inte att han hör en muslims hälsning. I stället är det troligare att han svarar när änglarna förmedlar hälsningen till honom. Även om vi säger att han hör hälsningen så innebär det inte att han hör något annat.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 279 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8