Viktiga böcker för den som vill lära sig om islam

Fråga: Vi skulle vilja ha råd om vilka böcker om islamisk kunskap som är nyttiga.

Svar:

‘Aqīdah

 1. Thalāthat al-Usūl
 2. al-Qawā’id al-Arba’ah
 3. Kashf al-Shubahāt
 4. al-Tawhīd

  Dessa fyra böcker är skrivna av shaykh al-islām Muhammad ibn ’Abd al-Wahhāb.

 5. al-’aqīdah al-Wāsitiyyah tar upp tawhīd al-asmā’ wa’l-sifāt (Detta är en av de bästa böcker som har skrivits i detta ämne och därmed klart läsvärd.)
 6. al-Hamawiyyah
 7. al-Tadmuriyyah

  Dessa båda böcker är mer omfattande än al-Wāsitiyyah. Alla är skrivna av shaykh al-islām Ibn Taymiyah.

 8. al-’aqīdah al-Tahhāwiyyah av shaykh Abū Ja’far Ahmad ibn Muhammad al-Tahhāwi
 9. Sharh al-’aqīdah al-Tahhāwiyyah av Abu’l-Hasan ‘Ali ibn Abi’l-‘Izz
 10. al-Durar al-SaNiyyah fi’l-Ajūbah al-Najdiyyah, sammanställd av shaykh ‘Abd al-Rahmān ibn Qāsim.
 11. al-Durrah al-Madiyyah fi ‘aqīdah al-Firqah al-Mardiyyah av Muhammad ibn Ahmad al-Safārīni al-Hanbali. Denna bok innehåller dock några uttalanden som går emot salafs rättsskola – exempelvis: ”Vår Herre är inte något väsen, attribut eller fysiskt begrepp – upphöjd är Han”. Därför är det bäst att läsa denna bok tillsammans med en shaykh som är kunnig om salafs ‘aqīdah och som kan förklara de uttalanden i den som går emot den ‘aqīdah som de rättfärdige salaf – må Allāh vara nöjda med dem – hade.

Hadīth

 1. Fath al-Bāri Sharh Sahīh al-Bukhāri av Ibn Hajar al-‘Asqallāni
 2. Subul al-Salām Sharh Bulūgh al-Marām av al-San’āni, och hans
 3. Jāmi’ bayna al-Hadīth wa’l-Fiqh.
 4. Nayl al-Awtār Sharh Muntaqā al-Akhbār av al-Shawkāni.
 5. ’Umdat al-Ahkām av al-Maqdisi. Detta är en förkortad bok. De flesta ahādīth finns nedskrivna i al-Sahīhayn och därför behöver heller inte deras autencitet kontrolleras.
 6. al-Arba’īn al-Nawawiyyah av Abū Zakariyya al-Nawawi. Detta är en bra bok då den tar upp etikett, god metodologi och viktiga grundläggande principer som denna hadīth: ”En del av att vara en god muslim är att lämna det som inte berör en.” [Återberättad av imam Ahmad, 1 – 201; al-Tirmithi, 2318; klassad som hasan by al-Nawawi i Riyādh al-Sālihīn, 73; klassad som Sahīh av Ahmad Shākir i al-Musnad, 1737] Denna princip – om man gör den till vägen som man följer – skulle vara tillräcklig. En annan princip läggs fram om när man bör tala: ”Den som tror på Allāh och den Yttersta dagen, låt denne säga något bra eller vara tyst.” [al-Bukhāri, Kitāb al-Adab; Muslim, Kitāb al-Luqtah, Bāb al-Diyāfah]
 7. Bulūgh al-Marām av al-Hāfiz Ibn Hajar al-‘Asqallāni. Detta är en mycket användbar bok, speciellt då den nämner återberättarna och citat från de lärde som har sagt vilka ahādīth som är sahīh och vilka som är da’īf. Han kommenterar varje hadīth och säger om den är sahīh eller da’īf.
 8. Nukhbat al-Fikr av al-Hāfiz Ibn Hajar al-‘Asqallāni. Detta anses vara ett mycket omfattande verk. Om den islamstudernade förstår det fullt ut kommer denne inte ha något behov av speciellt många andra böcker i vetenskapen om hadīth. Ibn Hajar skriver på ett nyttigt sätt då han undersöker varje fråga i detalj och då han kategoriserar de ämnen som han diskuterar. Om den islamstuderande läser den kommer denne att finna den stimulerande då den får en att tänka. Jag säger: Det är bra för den som studerar islam att memorera den då den innehåller en nyttig sammanställning av vetenskapen om hadīth .
 9. De Sex Böckerna [Sahīh al-Bukhāri, Muslim, al-Nasā’i, Abū Dawūd, Ibn Mājah och al-Tirmithi]. Jag rekommenderar alla studenter att läsa dem ofta. Det tjänar två syften: Påminnelse om islams huvudkällor om påminnelse om de som har återberättat ahādīth . Går du ofta igenom namnen på de som har återberättat ahādīth kommer du att när du ser namnet på någon återberättar hos al-Bukhārī i en berättarkedja, då vet du att det är en av al-Bukhārīs återberättare. På detta sätt kommer du att ha nytta av denna kunskap om hadīth.

Fiqh

 1. Ādāb al-mashiy ila’l-Salāh av shaykh al-islām Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhāb.
 2. Zād al-Mustaqni’ fi Ikhtisār al-Muqni’ av al-Hajjāwi. Detta är en av de bästa böckerna om fiqh; en välsignad bok – överskådlig men ändå omfattande. Vår shaykh ‘Abd al-Rahmān al-Sa’di sade åt oss att vi skulle memorera den även om någon hade memorerat texten i Dalīl al-Tālib.
 3. al-Rawd al-Murbi’ Sharh Zād al-Mustaqni’ av shaykh Mansūr al-Bahūti.
 4. ‘Umdat al-Fiqh av Ibn Qudāmah.
 5. al-Usūl min ‘Ilm al-Usūl. Detta är en förkortat bok som tjänar som introduktion för den islamstuderande.

 

Farā’id

 1. Matn al-Rahbiyyah av al-Rahbi
 2. Matn al-BurhāNiyyah av Muhammad al-Burhāni. Detta är en användbar och omfattande bok som har förkortats och som rör arvsrätt. Jag anser att al-Burhāniyyah är mer omfattande än al-Rahbiyyah på vissa sätt och den ger mer information.

Tafsīr

 1. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm av Ibn Kathīr. Denna bok är bra för tafsīr grundad på rapporter. Den är användbar och pålitlig. Den lägger dock inte så stor vikt vid gramatik och stil.
 2. Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān av shaykh ‘Abd al-Rahmān al-Sa’di. Detta är en bra, lätt och pålitlig bok. Jag rekommenderar den.
 3. Muqaddimah shaykh al-islām fi’l-Tafsīr. Detta är en viktig introduktion.
 4. Adwā’ al-Bayān av al-‘Allāmah Muhammad al-Shanqīti. Detta är en omfattande bok som täcker hadīth, fiqh, tafsīr och usūl al-fiqh.

Allmänna böcker

 1. Arabisk grammatik: Matn al-Ajrūmiyyah. Detta är en förkortad bok.
 2. Arabisk grammatik: Alfiyyah Ibn Mālik. Detta är en sammanställning over språkkunskap.
 3. profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – biografi: Den bästa bok som jag har sett är Zād al-Ma’ād av Ibn al-Qayyim. Det är en mycket användbar bok i vilken han nämner profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – biografi utifrån olika aspekter. Därefter diskuterar han många utlåtanden.
 4. Rawdat al-‘Uqalā’ av Ibn Hibbān al-Busti. Detta är en användbar bok trots dess korthet. Han har sammanställt en stor mängd användbart material och historier om de lärde, muhaddithīn och andra.
 5. Siyar A’lām al-Nubalā’ av al-Dhahabi. Denna bok är mycket användbar och den islamstuderande bör läsa och hänvisa till den.

En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=504Comments