Invigning av moskéer

Fråga: När en ny moské har byggts och gjorts färdig för bön, då bjuds människor från olika länder in för att fira. Det kallas för en moskéinvigning. Vilket är utlåtandet om att närvara vid en sådan händelse? Är denna hadīth ett förbud:

”Inga resor bör utföras för att besöka någon moské, utom tre moskéer [den Heliga moskén [i Mecka], profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – Moské [i Medina] och Klippmoskén [i Jerusalem].” [al-Bukhārī 1189]

Om den gör det, vilket är då beviset? Och är hadithen i vilken en av följeslagarna bjöd in profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser - för att be i en del av hans hem för att utse den som böneplats en tillåtelse för detta? Vänligen, utveckla.

Moskéer kan invigas genom att man ber i dem och använder dem för att åminnas Allāh; genom att recitera Koranen, göra åminnelse, studera islamiska vetenskaper och liknande saker som ger moskén dess förtjänta respekt. Allāh den Upphöjde har sagt:

”I de hus som Gud har befallt skall uppföras för att Hans namn där skall ljuda högt, prisas Han morgon och afton av dem, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan avvända från åkallan av Gud och förrättandet av bönen och plikten att hjälpa de behövande; [människor] som fruktar den Dag då [det kommer att kännas som om] hjärtan ville sprängas och då ögonen skall stirra [med tom blick]; de [som hoppas] att Gud skall belöna dem för det bästa som de har gjort och i Sin godhet ge dem mer [än de förtjänar] – Gud skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill.” [Koranen 24:36-28]

På detta sätt använde profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – moskén. Han efterföljdes i detta av de korrekt vägledda kaliferna, resten av hans följeslagare - må Allāh vara nöjd med dem – och de vägledda imamerna efter honom. Må Allāh vara nöjd med dem och ge dem nåd. Det bästa sättet är att följa dem och endast göra vad de gjorde när de invigde moskéer, genom att använda dem för dyrkan och liknande islamiska ritualer.

Det har aldrig autentiskt berättats att antingen han, eller de som följde hans vägledning, höll invigningsceremonier för en ny moské genom att bjuda in människor till sådana fester. De gjorde aldrig vad folk gör i dag när en ny moské öppnas. Hade sådana fester varit prisvärda, då hade Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser - varit den förste att utföra dem, och han hade förmedlat det vidare som en sunnah till sitt samfund. De vägledda kaliferna och de vägledda imamerna efter honom hade då följt honom. Hade sådana fester ägt rum under hans tid, då hade det rapporterats till oss.

Följaktligen bör inga sådana tillställningar äga rum, en inbjudan till något sådant bör inte besvaras och de bör inte finansieras. Förtjänster kan uppnås endast genom att följa de fromma föregångarna och oförtjänster finns i det som tidigare generationer har fört in.

Den hadīth som berättar om att en plats utses i följeslagarens hus är inte ett bevis för att det som idag kallas för invigningsceremonier är tillåtet. Följeslagaren bjöd inte in profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – för att fira, utan i stället bjöd han in honom för att be i hans hem. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – reste inte heller för att be, utan han gick endast dit för att be. Det är dessutom förbjudet att resa till en invigningsceremoni. Detta understryks i hadithen som förbjuder resor till andra än de tre kända moskéerna som har nämnts ovan.

Införda seder som denna bör undvikas och folk bör nöja sig med profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och hans generations sunnah i fråga om moskéer och andra angelägenheter.

Må Allāh ge dem nåd och må Allāh upphöja omnämnandet av vår Profet Muhammad, hans familj samt följeslagare – må Allāh vara nöjd med dem – och gör dem säkra från allt ont.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=27Comments