بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gudsdyrkan som kombineras med riya'

Fråga: Vilket är utlåtandet om dyrkan som också innehåller riya'?

Svar: Utlåtandet om dyrkan som också innehåller riya' är att den delas i tre olika kategorier:

Det huvudsakliga motivet bakom dyrkan är att ses av andra människor. Detta skulle kunna vara någon som ber för att synas för att prisas för sin bön. Denna dyrkan blir då ogiltig.

Man dyrkar men har samtidigt också ett annat motiv. Detta innebär att ens avsikt vid handlingens början är att man skall utföra den enbart och uppriktigt för Allāh, och sedan inträffar riya' under utförandet. Detta hamnar i en av två kategorier:

  1. Det första fallet. Början på denna dyrkan är inte sammanlänkad med dess slut. Början är då korrekt men slutet är det inte. Ett exempel på detta är en man som har 100 riyal som han vill ge till välgörenhet. Han ger då 50 riyal uppriktigt för Allāhs skull men sedan drabbas han av riya' när han ger de återstående 50. De första är en korrekt välgörenhet som accepteras men de sista är ogiltiga eftersom riya' har blandats med ikhlas.
  2. Det andra fallet. Början av dyrkan är sammanlänkad med slutet. I detta fall gäller två kategorier: 1) Personen kämpar emot riya'. Han gillar den inte utan i stället motsäger sig och hatar han den. I detta fall har riya' ingen inverkan. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har ju sagt: ”Allāh har förlåtit de som följer mig, [för] de onda tankar som finns i deras sinnen så länge sådana tankar in sätts i verket eller uttalas.” [al-Bukhārī 127] 2. Personen trivs med denna riya' och han kämpar inte emot den. I detta fall är hela hans dyrkan ogiltig då början av den är sammanlänkad med slutet. Ett exempel på detta skulle vara om han börjar sin bön med avsikten att den skall vara enbart och uppriktigt för Allāhs skull. Sedan drabbas han av riya' i den andra bönecykeln. Då blir hela bönen ogiltig då den första delen av den är sammanlänkad med den sista.
  3. Det tredje fallet. Riya' inträffar när dyrkan har utförts. Dyrkan blir då vare sig ogiltig eller ens påverkad. Detta beror på att den var fullständigt korrekt och den skadas då inte av den riya' som inträffat efteråt.

Det är inte riya' om man gläder sig över att andra känner till ens dyrkan när detta enbart inträffar när man är färdig. Det är inte riya' om man är glad över att ha handlat på ett lydigt sätt. Det är ju ett bevis för ens tro. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som är glad över sina goda handlingar och ledsen över sina synder, denne är en troende.” [at-Tirmithi 2195] Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tillfrågades om detta och han sade: ”Det är glada budskap för en troende [i denna världen].” [Muslim 2034]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 237 s. ISBN 9960-892-66-2